1. English
 2. Nederlands

Privacy Policy

Aurealis vindt het garanderen van de privacy en de bescherming van gegevens erg belangrijk. Met deze privacyverklaring (hierna “Privacyverklaring”) wilt Aurealis de gebruiker in detail informeren over de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens en bijhorende rechten bij het gebruik van Aurealis, haar diensten en producten. We raden je aan deze privacyverklaring grondig te lezen.

Door gebruik te maken van Aurealis, krijgt Aurealis je persoonsgegevens ter beschikking, die zij zal verwerken met respect voor de privacy van de gebruiker en met inachtneming van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens dewelke vanaf 25 mei 2018 zal vervangen worden door de (Europese) Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’ maar beter gekend onder de ‘GDPR’).

Indien je meer informatie over privacy en bescherming van data wenst, kan je steeds terecht op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit (de vroegere Privacycommissie).

Door deze privacyverklaring te accepteren, wordt een algemene toestemming gegeven aan alle verwerkingen beschreven in deze privacyverklaring waarvoor toestemming vereist is.

Van zodra wij deze Privacyverklaring wijzigen, zal je hiervan op de hoogte gebracht worden. Indien van toepassing zal je als gebruiker opnieuw gevraagd worden kennis te nemen van de nieuwe en dus meest recente versie van deze Privacyverklaring.

Aurealis spant zich in om je privacy en persoonsgegevens te beschermen. Indien je vragen hebt over dit Privacybeleid kan je ons steeds contacteren via privacy@aurealis.be.

Deze Privacyverklaring werd de laatste keer gewijzigd op: 13 mei 2018

 

ONDERWERPEN

 1. VOOR WIE GELDT DEZE PRIVACYVERKLARING?
 2. CONTACTGEGEVENS AUREALIS
 3. WAT BETEKENT …
 4. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING?
 5. WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN DOOR AUREALIS VERWERKT BIJ HET AANBIEDEN VAN DE AUREALIS DIENSTEN?
 6. GOOGLE ANALYTICS
 7. WIE ONTVANGT MIJN PERSOONSGEGEVENS?
 8. WORDEN ER ANONIEME GEGEVENS GEBRUIKT VOOR RAPPORTERINGSDOELEINDEN?
 9. HOE LANG WORDEN MIJN GEGEVENS BIJGEHOUDEN?
 10. BEVEILIGING EN BEWARING VAN GEGEVENS
 11. COOKIES
 12. WAT ZIJN MIJN RECHTEN EN HOE KAN IK ZE UITOEFENEN?
 13. WORDEN MIJN GEGEVENS GEBRUIKT VOOR AUTOMATISCHE BESLUITVORMING?

 

1. VOOR WIE GELDT DEZE PRIVACYVERKLARING?

Deze Privacyverklaring geldt voor al onze potentiële, huidige en voormalige klanten en bezoekers van Aurealis.

 

2. CONTACTGEGEVENS AUREALIS

AUREALIS
Boudewijnlaan 1
3590 Diepenbeek, België
Ondernemingsnummer 0808.450.557
Contact: info@aurealis.be

 

3. WAT BETEKENT …

4. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING?

Aurealis als verwerker

Aurealis wordt beschouwd als verwerker van de persoonsgegevens voor zover ze persoonsgegevens verwerkt in opdracht van haar klanten, waarbij deze klanten fungeren als verantwoordelijke voor verwerking.

Aurealis als verantwoordelijke voor de verwerking

Aurealis wordt beschouwd als verantwoordelijke voor de verwerking wanneer ze het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt.

Een voorbeeld:

Het Aurealis MySite platform biedt tal van mogelijkheden aan de klant/gebruiker om persoonsgegevens te verwerken. Indien deze klant op eigen initiatief je persoonsgegevens uit Aurealis kopieert en deze via een ander medium verwerkt, wordt deze verwerker.

De gebruiker die zich op zijn rechten als betrokkene wenst te beroepen, dient zich steeds te wenden tot de verantwoordelijke voor de verwerking.

 

5. WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN DOOR AUREALIS VERWERKT BIJ HET AANBIEDEN VAN DE AUREALIS DIENSTEN?
 

Persoonsgegevens die verwerkt worden bij het gebruik van de Website

Bij gebruik van de website worden persoonlijke gegevens van u verwerkt, in functie  van het verbeteren van de gebruikservaring van de website. De verwerking van deze persoonsgegevens is gebaseerd op gerechtvaardigd belang van Aurealis o.w.v. de kwaliteitsverbetering van de dienstverlening en o.w.v. fraudepreventie.

Type persoonsgegevens Ontvanger Grondslag van verwerking Doel van verwerking Verduidelijking
Gegevens betreffende elektronisch toestel
(Voorbeeld: toestel type, besturingssysteem, app versie)
Aurealis Gerechtvaardigd belang o.w.v. kwaliteitsverbetering dienstverlening Surfgedrag analyseren, en optimaliseren van de website, en dienstverlening na contactname. Aurealis verwerkt deze informatie met als doel problemen die zich voordeden (crashes, bugs, …) makkelijker te kunnen analyseren, toe te wijzen en op te lossen.

Bij contactname kan deze informatie gebruikt worden om na te gaan waar uw specifieke interesse ligt, om aan de hand hiervan tot een vlottere samenwerking te komen.
Elektronische identificatiegegevens (Voorbeeld: IP adres) Aurealis Gerechtvaardigd belang o.w.v. fraudepreventie   Aurealis verwerkt deze informatie om misbruik te voorkomen.

 

Persoonsgegevens die verwerkt worden bij het invullen van het contactformulier op de Website.

Persoonlijke identificatiegegevens worden verwerkt wanneer een bezoeker contact neemt met Aurealis via een contactformulier op de website. Deze persoon is op zoek naar meer informatie m.b.t. de activiteiten van Aurealis, of geïnteresseerd om met Aurealis samen te werken. Bij deze verwerking is de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd op de contractuele relatie en op de daaraan voorafgaande contacten.
 

Type persoonsgegevens Ontvanger Grondslag van verwerking Doel van verwerking Verduidelijking
Persoonlijke identificatiegegevens

Naam, email, telefoonnummer
Aurealis Contractuele relatie of bijhorende stappen vooraf Deze persoonsgegevens worden gebruikt door Aurealis om de persoon in kwestie te kunnen beantwoorden. Het formulier voor meer informatie is terug te vinden op drie plaatsen op de website: webapplicaties, webdesign, contact.

 

Persoonsgegevens die verwerkt worden bij het vragen naar inlichtingen via mail, de helpdesk of sociale media.

Indien u al of niet een gebruiker bent, en u vraagt naar inlichtingen via sociale media kanalen (zoals Facebook, Twitter,...) of via mail (zoals info@aurealis.be) of telefonisch via de helpdesk, verwerken we persoonlijke gegevens zoals je voornaam, naam, telefoonnummer enkel en alleen met als doel een antwoord te kunnen bieden op de vraag. De verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van Joyn om zo een kwalitatieve dienstverlening te kunnen aanbieden. Indien het antwoord via mail verloopt, zullen hier persoonlijke mails gebruikt worden. Uitschrijven is hier niet mogelijk.

 

Type persoonsgegevens Ontvanger Grondslag van verwerking Doel van verwerking Verduidelijking
Persoonlijke identificatiegegevens Aurealis Gerechtvaardigd belang o.w.v. kwalitatieve dienstverlening Deze persoonsgegevens worden verwerkt enkel en alleen i.f.v. het contacteren van deze persoon om op zijn vraag te beantwoorden. Persoonsgegevens zullen niet gebruikt worden voor andere doeleinden zoals marketing.

 

6. GOOGLE ANALYTICS

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Aurealis maakt gebruik van Google Analytics binnen de Website. Aurealis geeft geen persoonsgegevens door aan Google. Door deze gegevens te analyseren, gebaseerd op gerechtvaardigd belang, komt Aurealis te weten hoe de website gebruikt wordt en kan Aurealis deze verbeteren.

Google Analytics informatie: Privacybeleid - Afmelden

 

7. WIE ONTVANGT MIJN PERSOONSGEGEVENS?

Door als gebruiker gebruik te maken van de website, verzamelt Aurealis persoonsgegevens.

Je persoonsgegevens zullen niet aan andere externe partijen worden doorgegeven zonder voorafgaande toestemming, tenzij Aurealis daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak. Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan de partners van Aurealis.

 

8. WORDEN ER ANONIEME GEGEVENS GEBRUIKT VOOR RAPPORTERINGSDOELEINDEN?

Het kan zijn dat wij anonieme gegevens gebruiken voor commerciële doeleinden of voor externe rapportering. Anonieme gegevens zijn persoonsgegevens die in die mate geanonimiseerd worden, dat ze geen betrekking meer hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon ofwel wordt de data dusdanig anoniem weergegeven dat het individu niet of niet langer herkenbaar is.

 

9. HOE LANG WORDEN MIJN GEGEVENS BIJGEHOUDEN?

Aurealis zal uw persoonlijke gegevens alleen bewaren voor de minimumperiode die nodig is om de, in deze Privacyverklaring uiteengezette, doeleinden te vervullen, tenzij bij het oplossen van geschillen of als een langere bewaartermijn wettelijk verplicht is. Niet-persoonlijke informatie kan zonder beperking in de tijd worden bewaard in functie van statistische doeleinden.

 

10. BEVEILIGING EN BEWARING VAN GEGEVENS

Aurealis erkent dat de beveiliging van persoonsgegevens een onderdeel is van gegevensbescherming. Daardoor neemt Aurealis gepaste technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde verwerking of ongeoorloofde toegang teneinde misbruik te voorkomen.

Bij elke overdracht van persoonsgegevens aan een verwerker buiten de EER doet Aurealis dit steeds in overeenstemming met de voorwaarden van deze Privacyverklaring en volgt Aurealis de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming om afdoende waarborgen te garanderen.

 

11. COOKIES

Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om standaard internet logging informatie en gedragsinformatie te verzamelen. Deze informatie wordt gebruikt om het bezoekersgedrag van de website bij te houden en om statistische rapporten over de website samen te stellen.

Voor meer informatie over het cookiebeleid van Aurealis: https://www.aurealis.be/nl/cookie-beleid/

 

12. WAT ZIJN MIJN RECHTEN EN HOE KAN IK ZE UITOEFENEN?

Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen bij Aurealis als verantwoordelijke van verwerking?

Je kunt je rechten uitvoeren door een e-mail te sturen naar privacy@auralis.be.

Om elke ongeoorloofde openbaarmaking van je persoonsgegevens te voorkomen, is het verplicht de aanvraag te sturen vanuit het e-mailadres waarmee de oorspronkelijke aanvraag gebeurd is.

Aurealis heeft één maand de tijd om je aanvraag te beantwoorden. Deze periode begint te lopen wanneer Aurealis je aanvraag heeft ontvangen en over alle vereiste informatie beschikt om aan je aanvraag te voldoen.

Aurealis zal de gevraagde informatie kosteloos verstrekken. Wanneer verzoeken ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter, mag Aurealis een redelijke vergoeding aanrekenen of kan Aurealis het verzoek weigeren.

Voor de volledigheid informeren wij je dat, indien Aurealis niet reageert op je aanvraag, deze weigert of indien het antwoord niet voldoet aan je verwachtingen, je steeds het recht hebt een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel of via contact@apd-gba.be (meer info over de procedure).

 

Welke rechten kan ik uitoefenen?

13. WORDEN MIJN GEGEVENS GEBRUIKT VOOR AUTOMATISCHE BESLUITVORMING?

Er wordt binnen Aurealis niet aan automatische besluitvorming, met inbegrip van profilering gedaan.

Terug naar boven